Winkelwagen
Producten

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bestellingen
Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.
Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:
a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
e. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Retourbeleid
Producten die in voorraad zijn, kunnen door ons terug genomen worden zonder extra retourkosten, indien ze onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking zitten. Lees bij "Wijze van terugsturen" hoe u aangekochte producten kunt terugsturen.
Producten die niet in voorraad zijn, worden in sommige gevallen niet terug genomen. Als u twijfelt of wij een product terug nemen kunt u dit op eenvoudige manier aanvragen via e-mail. Indien het een toestel is dat wij meermaals verkopen, nemen wij uw product terug. Let op: retours zijn niet mogelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijze van terugsturen
- Laat ons via e-mail, fax of brief binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling weten dat u uw aangekochte producten wilt retourneren, en dit te tellen vanaf de dag van ontvangst. Stuur ons uw naam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer. Indien u een rekeningnummer buiten België heeft, stuur dan ook uw IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code mee.

- Wij gaan na of uw producten voldoen aan onze retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. Indien wij de producten kunnen terugnemen, sturen wij u het retouradres in België. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.


- U laat het toestel op uw kosten en risico bezorgen op het opgegeven retouradres in België. Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bvb. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.). Enige verzendingskosten zijn ten laste van de consument.

- Wanneer wij de producten retour ontvangen hebben, zullen wij controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van ons retourbeleid.

- Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u terugbetalen.

- Indien de producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant. Het verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud
De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn. Stukken langer dan 2m70 worden niet geleverd en kunnen dus enkel afgehaald worden. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Domo Connect B.V.B.A. als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Domo Connect B.V.B.A. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Klachten
Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden.
De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer 001-5739589-78, IBAN BE 69 0015 7395 8978, BIC GEBABEBB, dan wel onder rembours, of contant bij ophaling. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Waarborg
De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
De garantieperiode is standaard 2 jaar op de stoestellen.
De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

godaddy analytics